A Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programjának az Angol és orosz és a Német, francia és olasz nyelvi munkaközösségek által 2020. szeptember 2-án véglegesített osztályozóvizsga és a két tanítási nyelvű osztály szintmérésének kritériumrendszere

élő idegen nyelvből

  1. Az osztályozó vizsga kritériumrendszere

 

Az élő idegen nyelvekre vonatkozó osztályozó vizsga kritériumrendszerének hatályba lépése:

  1. november 1.

 

Az osztályozó vizsga leírása élő idegen nyelvből

 

Az osztályozó vizsga követelményrendszere:

Az osztályozó vizsga követelményrendszere a helyi tantervben rögzített, évfolyamonként meghatározott KER szinthez tartozó követelményrendszerhez igazodik.

 

Az osztályozó vizsga felépítése:

Az osztályozó vizsga valamennyi évfolyamon és szinten két részből áll:

– írásbeli vizsgából és

– szóbeli vizsgából

 

Az osztályozó vizsga időtartama:

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc.

A szóbeli vizsga időtartama: 15 perc.

A szóbeli vizsgán a tételhúzást/témaközlést követően nincs felkészülési idő.

 

Az írásbeli vizsga részei és időtartama:

– hallott szöveg értése – 30 perc

– íráskészség feladat – 30 perc

– olvasott szöveg értése                                                         az olvasott szöveg értése és a nyelvtani

– nyelvtani ismeretek alkalmazása (nyelvhelyesség)            ismeretek alkalmazása együtt 60 perc

 

Az írásbeli vizsga részeinek aránya:

– hallott szöveg értése – 25%

– olvasott szöveg értése – 25%

– nyelvtani ismeretek alkalmazása (nyelvhelyesség) -25%

– íráskészség feladat – 25%

Az íráskészség feladatnál a vizsgázónak a megadott szempontok alapján egy összefüggő szöveget kell létrehozni. A szöveg hosszúsága a KER szinteken meghatározott követelményekhez igazodik.

 

Szótárhasználat az írásbeli vizsgán:

Nyomtatott szótár használata csak az íráskészség vizsgarésznél megengedett. Nyomtatott szótárról a vizsgázó gondoskodik.

 

Az íráskészség vizsgarész értékelési szempontrendszere:

Az adott nyelvből B1 és B2 szinten az írásbeli érettségi vizsga íráskészség vizsgarész értékelési útmutatójával megegyező. A1, A2 és C1 szinten a Helyi tanterv ide vonatkozó részei képezik az értékelés alapját.

 

A szóbeli vizsga feladattípusai:

– társalgás egy adott témakörben

– önálló vélemény kifejtés egy adott témakörben

 

 

 

A szóbeli vizsga értékelési szempontrendszere:

Az adott nyelvből B1 és B2 szinten a szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatójával megegyező. A1, A2 és C1 szinten a Helyi tanterv ide vonatkozó részei képezik az értékelés alapját.

 

A szóbeli vizsga témakörei:

B1 és B2 szinten a szóbeli vizsga témakörei megegyeznek az azonos szintű érettségi vizsga vizsgakövetelményeiben rögzített témakörökkel. A1, A2 és C1 szinten a Helyi tanterv ide vonatkozó részei alapján kerülnek meghatározásra.

 

A szóbeli vizsga tételszáma:

A szaktanárnak a szóbeli tételeket úgy kell összeállítani B1 és B2 szinten, hogy azok minden témakört (10) lefedjenek. Ha a vizsgázók száma 10-nél kevesebb, akkor minimum 10 tételt, ha 10 vagy annál több, akkor minimum 20 tételt kell készítenie. A szaktanárnak A1, A2 és C1 szinten a Helyi tanterv ide vonatkozó része alapján kell a témaköröket meghatároznia.

 

A két vizsgarész aránya, súlyozása:

Az írásbeli vizsgarész aránya, súlyozása: 70%

A szóbeli vizsgarész aránya, súlyozása: 30%

 

Az osztályozó vizsga értékelése:

Az írásbeli és a szóbeli vizsgán együttesen elért eredményt a súlyozást követően az alábbi kulcs alapján érdemjegyre kell átváltani:

 

100 – 85% = 5 (jeles)

84 – 75%    =  4 (jó)

74 – 65%    =  3 (közepes)

64 – 50 %   = 2 (elégséges)

49 – 0 %     = 1 (elégtelen)

 

Az osztályozó vizsga eredményessége:

Ha az írásbeli vagy a szóbeli vizsgán a vizsgázó nem éri el a 20 %-ot, függetlenül a másik vizsgarész eredményétől, elégtelen osztályzatot kap az osztályozó vizsgán nyújtott teljesítményére.

Az elégséges eredményhez az írásbeli és szóbeli vizsgán együttesen kell elérni az 50%-ot. Ha a vizsgázó teljesítménye ezt nem éri el, akkor az osztályozó vizsgán megbukik és augusztusban javító vizsgát tehet.

 

Az osztályozó vizsgán alkalmazható mentességek:

A szakértői bizottság véleménye alapján a tanulót a „saját” középiskolájának az igazgatója mentesítheti az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól (Nkt. 56. § (1) – (2)).

Az osztályozó vizsgát a mentességek figyelembe vételével kell megszervezni és értékelni.

 

Az osztályozó vizsgán észlelt szabálytalanság kezelése:

Az osztályozó vizsgán észlelt szabálytalanság során „Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról” szóló 100/1997 (VI. 13.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

 

 

  1. A két tanítási nyelvű osztály szintmérésének kritériumrendszere

 

Az öt évfolyamos két tanítási nyelvű osztály, nyelvi előkészítő évfolyam (angol és német nyelv) nyelvi szintmérése  

 

A nyelvi szintmérés célrendszere:

A két tanítási nyelvű oktatás kardinális kérdése a célnyelv alapos ismerete. Ez a továbbhaladás, egyes tárgyak célnyelven való tanulásának feltétele. A mérés visszajelzést ad a szülőknek és a diákoknak a két tanítási nyelvű osztály nyelvi előkészítő évfolyamon elért nyelvtudás szintjéről, a haladás mértékéről és üteméről.

 

A nyelvi szintmérés követelményrendszere:

A nyelvi szintmérés követelményrendszere a helyi tantervben rögzített, a két tanítási nyelvi osztály nyelvi előkészítő évfolyamon meghatározott KER szerinti B1 szinthez tartozó követelményrendszerhez igazodik angol és német nyelvből.

 

A mérés lebonyolításának módja:

– Az írásbeli vizsga a tanórákon kerül lebonyolításra, míg a szóbeli vizsgáztatásra a kijelölt vizsgahéten az iskolavezetés által biztosított napon kerül sor.

– A szóbeli vizsga minimum két vizsgáztató előtt zajlik.

 

A nyelvi szintmérés felépítése:

A nyelvi szintmérés két részből áll:

– írásbeli vizsgából és

– szóbeli vizsgából

 

A nyelvi szintmérés időtartama:

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc.

A szóbeli vizsga időtartama: 15 perc.

A szóbeli vizsgán a tételhúzást/témaközlést követően nincs felkészülési idő.

 

Az írásbeli vizsga részei és időtartama:

– hallott szöveg értése – 30 perc

– íráskészség feladat – 30 perc

– olvasott szöveg értése                                                         az olvasott szöveg értése és a nyelvtani

– nyelvtani ismeretek alkalmazása (nyelvhelyesség)            ismeretek alkalmazása együtt 60 perc

 

Az írásbeli vizsga részeinek aránya:

– hallott szöveg értése – 25%

– olvasott szöveg értése – 25%

– nyelvtani ismeretek alkalmazása (nyelvhelyesség) -25%

– íráskészség feladat – 25%

Az íráskészség feladatnál a vizsgázónak a megadott szempontok alapján egy összefüggő szöveget kell létrehozni. A szöveg hosszúságát a B1 szinthez kapcsolódó KER követelményrendszer rögzíti.

 

Szótárhasználat az írásbeli vizsgán:

Nyomtatott szótár használata csak az íráskészség vizsgarésznél megengedett. Nyomtatott szótárról a vizsgázó gondoskodik.

 

Az íráskészség vizsgarész értékelési szempontrendszere:

Az adott nyelvből B1 szinten az írásbeli érettségi vizsga íráskészség vizsgarésznél alkalmazott értékelési útmutató alapján.

 

A szóbeli vizsga feladattípusai:

– társalgás egy adott témakörben

– önálló vélemény kifejtés egy adott témakörben

 

A szóbeli vizsga értékelési szempontrendszere:

Az adott nyelvből B1 szinten a szóbeli érettségi vizsgán alkalmazott értékelési útmutató alapján.

 

A szóbeli vizsga témakörei:

A szóbeli vizsga témaköreit B1 szinten az élő idegen nyelv részletes érettségi vizsgakövetelménye tartalmazza.

 

A szóbeli vizsga tételszáma:

A szaktanárnak a szóbeli tételeket úgy kell összeállítani B1 szinten, hogy azok minden témakört (10) lefedjenek. Ha a vizsgázók száma 10-nél kevesebb, akkor minimum 10 tételt, ha 10 vagy annál több, akkor minimum 20 tételt kell készítenie.

 

A két vizsgarész aránya, súlyozása:

Az írásbeli vizsgarész aránya, súlyozása: 70%

A szóbeli vizsgarész aránya, súlyozása: 30%

 

A nyelvi szintmérés értékelése:

Az írásbeli és a szóbeli vizsgán együttesen elért eredményt a súlyozást követően az alábbi kulcs alapján érdemjegyre kell átváltani:

 

100 – 85% = 5 (jeles)

84 – 75%    =  4 (jó)

74 – 65%    =  3 (közepes)

64 – 50 %   = 2 (elégséges)

49 – 0 %     = 1 (elégtelen)

 

A nyelvi szintmérés eredményessége:

– Ha az írásbeli vagy a szóbeli vizsgán a vizsgázó nem éri el a 20 %-ot, függetlenül a másik vizsgarész eredményétől, elégtelen osztályzatot kap a nyelvi szintmérés során nyújtott teljesítményére.

– Az elégséges eredményhez az írásbeli és szóbeli vizsgán együttesen kell elérni az 50%-ot.

 

Értesítés a nyelvi szintmérés eredményéről:

– A vizsgán elért eredményről a tanulók az e-naplóban érdemjegyet kapnak, melynek súlyozása két témazáró jegynek felel meg.

– A szülők és a diákok vizsgalapon kapnak értesítést az eredményről, melyet a bizonyítványhoz mellékelünk.

 

Hiányzó tanulók nyelvi szintmérésének pótlása:

– A hiányzó tanulók részére vizsgapótló napot kell kijelölni.

– A vizsga pótlására a vizsga napjától számított két héten belül kerül sor.  

 

A nyelvi szintmérés eredményének reflexiója:

– A két tanítási nyelvű osztályban történő tovább haladáshoz elvárt szint legalább 65 %-os összteljesítmény elérése a nyelvi szintmérés során.

– Amennyiben a tanuló év végi teljesítménye a mérés során a 65 %-os küszöbérték alá esik, illetve az egész éves teljesítménye sem mutat magasabb szintet, a tanuló és szülei a célnyelvi tanárokkal és az iskolavezetéssel konzultálnak a két tanítási nyelvű képzésben való részvétel folytatásának lehetőségéről és esélyéről, az esetleges képzési- vagy iskolaváltási módokról.