megtekintés: január 27 8.00-16.00

pótfelvételi: január 31. 14.00

értékelő lapok kiadása: február 8. 8.00-14.00

Tisztelt Szülők! Kedves felvételiző Diákok!

 

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2023 január 27. 8.00-16.00 óra között tekintheti meg!

Észrevétel benyújtására KIZÁRÓLAG a HIVATALOS JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓTÓL ELTÉRŐ ÉRTÉKELÉS ESETÉN van lehetőség ÍRÁSBAN, a feladatrész PONTOS megnevezésével és INDOKLÁSSAL. Ezek hiányában vagy ettől eltérő esetben az észrevétel elbírálása nem áll módunkban.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – azaz 2023. január 30. 16.00 óráig – írásban adhatja le az iskola titkárságán személyesen. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium

OM azonosító:                     037630

Intézménykód:                     001

Címe:                                     8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49-53.

Intézményvezető:                 Makovecz Tamás

Beiskolázási felelős:           Zimborás Beatrix intézményvezető-helyettes

Tankerületi Központ:         Zalaegerszegi

Szervezeti egység kód:        ZA2201

Telefon:                                 92/511-588, 92/511-587

Honlap:                                 kolcseyzeg.hu

Gimnáziumi osztályok

Belső kód

Osztály megnevezése

Választható nyelv

Egyéb információ

Felvehető létszám

8001

Négy évfolyamos általános tantervű

1. angol vagy német –

3 célnyelvi óra/hét – az általános

iskolában tanult nyelv

2. angol, német, olasz, francia,

orosz – évfolyami szinten –

min. 14 fő esetén – 3 célnyelvi

óra/hét – a 9. évfolyamon indul

 magasabb óraszámú testnevelés

28

8002

Nyelvi előkészítős angol két tanítási nyelvű

1. angol – haladó szintről indul (általános iskolában tanult nyelv az angol)

előkészítő évfolyamon 18 célnyelvi óra/hét

2. idegen nyelv – a 9. évfolyamon indul

 

28

8003

Nyelvi előkészítős emelt óraszámú angol nyelvi

l. angol – kezdő és haladó szintekről indul –

előkészítő évfolyamon 10 célnyelvi óra/hét

2. német – az előkészítő évfolyamon indul – 8 óra/hét

Előkészítő évfolyamon emelt óraszámú oktatás angol nyelvből

28

8004

Nyelvi előkészítős emelt óraszámú német nyelvi

1. német –

előkészítő évfolyamon 10 célnyelvi óra/hét

2. angol – az előkészítő

évfolyamon indul – 8 óra/hét

Előkészítő évfolyamon emelt óraszámú oktatás német nyelvből

28

(14 + 14)

8005

Nyelvi előkészítős német két tanítási nyelvű

1. nyelv – német, az előkészítő évfolyamon 18 célnyelvi óra/hét

2. idegen nyelv – a 9. évfolyamon indul

 

6006

Hat évfolyamos emelt óraszámú matematika

1. angol vagy német – az általános

iskolában már tanult nyelv

2. angol, német, olasz, francia,

orosz – évfolyami szinten – min.

14 fő esetén – a 9. évfolyamon

indul – 3 óra/hét

Emelt óraszámú matematika csoportbontásban.  

28

A felvételi eljárás rendje:

Felvételi tájékoztató szülőknek és felvételizőknek:

4 és 1+4 évfolyamos képzésekről (8. osztályosok):

 1. november 22. és 29. 17.00 óra

6 évfolyamos képzésről (6. osztályosok):    

2022. november 23. 17.00 óra

Az írásbeli vizsgákra a jelentkezési határidő: 2022. december 2.

Írásbeli vizsga – minden felvételiző magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő, központilag kiadott feladatlapokat tölt ki. A vizsga az országosan kiadásra kerülő, egységes eljárásrend szerint zajlik.

A vizsga követelményei:

 • A központilag összeállított matematika feladatlap a tanuló általános iskolai matematika ismereteire támaszkodva, a logikai készségeket és a kreativitást méri fel kompetenciaalapú feladatokkal.

A magyar nyelvi feladatlap a szövegértést, az értelmezőképességet, a fogalmazási készséget méri, az elvárható anyanyelvi ismeretek alkalmazását kéri számon.

Szóbeli vizsgát egyik osztálytípusban sem tartunk.

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja:

– 6. és 8. osztályosoknak egyaránt:                       2023. január 21. 10.00

– pótló írásbeli:                                          2023. január 31. 14.00

Dolgozatok megtekintése:                              2023. január 27. 8.00-16.00

Az írásbeli vizsga értékelő lapjának személyes átvétele:

 1. február 10. 13.00-16.00

 

Az iskolába a felvételi jelentkezési határidő: 2023. február 23.

A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a tanulni kívánt első és második idegen nyelvet, továbbá halmozottan hátrányos helyzet esetén mellékelni az erről szóló igazolást.

A jelentkezési lap mellé kérjük csatolni az Értékelő lap másolatát.

Beiratkozás:                                                       2023. június 21. 8.00 – 12.00

Kollégiumi elhelyezés biztosított.

A felvétel feltételei:

A tanulókat minden osztályban a tanulmányi eredmények és az írásbeli vizsgán elért pontszám alapján rangsoroljuk.

A sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók az írásbeli vizsga során a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján időhosszabbításra, bizonyos segédeszközök használatára, ill. a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésre jogosultak.

 

Az írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást írásos kérelemben a szakértői vélemény csatolásával kell igényelni, melyet a jelentkezési lappal együtt kell beadni.

A vizsgázó teljesítményének értékelése:

 • Négy és öt évfolyamos képzés: (8001, 8002, 8003, 8004, 8005)

Az elérhető pontszám minden osztályban:

Tanulmányi eredmények:

a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi érdemjegyei (magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, egy természettudományos tárgy)

– 12 érdemjegy összege

max.: 60 pont

Írásbeli vizsgán elért pontszám

max.: 50-50 pont

Az elérhető pontszám összesen:

 160 pont

 • Hat évfolyamos képzés: (6005)

Az elérhető pontszám:

Tanulmányi eredmények:

az 5. osztály év végi és a 6. osztály félévi érdemjegyei (magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, természetismeret) – 12 érdemjegy összege

max.: 60 pont

Írásbeli vizsgán elért pontszám

max.: 50-50 pont

Az elérhető pontszám összesen:

 160 pont

A felvételi eljárás során az azonos pontszámot elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük az igazoltan halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek különleges helyzete ezt indokolja. A különleges helyzetet az iskola Pedagógiai programja szabályozza. Kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a tanuló halmozottan hátrányos helyzetének igazolását, valamint a legkiemelkedőbb versenyeredményeket igazoló oklevelek másolatait (maximum 3 db).

A sajátos nevelési igényű tanulók közül a következő típusúakat fogadjuk:

 • a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi fogyatékos (minden osztálytípusban),
 • a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján autizmus spektrum zavarral küzd (az általános tantervű osztályban).

A felvételi vizsga mindenki számára kötelező. Az SNI-s tanulók esetében a vizsgaeredményeket tartalmazó értékelő lap rögzíti, hogy a vizsgázó az általa elérhető maximális pontszámból hány pontot ért el. Az elért eredmény százalékban kifejezett értéke alapján határozzuk meg a felvételi pontszámokat.

 További információk:

 • Négy évfolyamos általános tantervű és emelt óraszámú testnevelési képzésű osztály

(8001)

Ebbe az osztályba azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik általános gimnáziumi tanterv alapján 4 év alatt szeretnének érettségi vizsgát tenni.

A bekerülés sorrendjét minden esetben az elért felvételi pontszám határozza meg.

Amennyiben az idegen nyelv választása nem egyenletes (kb. fele-fele), akkor az elosztásról szintfelmérő dolgozat alapján döntünk.

 • Angol két tanítási nyelvű képzés célnyelvi előkészítő évfolyammal (8002)

Az előkészítő évfolyamon heti 18 órában a célnyelv oktatása és a szakszókincs előkészítése folyik, a többi órában az érettségi tantárgyak alapozása történik. 2. nyelvet a 9-12. évfolyamokon heti 3 órában tanulnak a diákok. A 9-12. évfolyamokon a földrajz, történelem és célnyelvi civilizáció tantárgyak tanítása angol nyelven történik.

A két tanítási nyelvű osztály tanulói célnyelvből szerzett emelt szintű jeles érettségivel és két, célnyelven tett – bármely típusú – érettségi vizsgával felsőfokú, államilag elismert nyelvvizsgát szerezhetnek.

 • Nyelvi előkészítős emelt óraszámú angol nyelvi képzés (1+4 évfolyam) (8003)

A tanulók a nyelvi előkészítő évfolyamon emelt óraszámban tanulják a célnyelvet (10 óra), és a választott 2. idegen nyelvet (8 óra), a többi órában az érettségi tantárgyak alapozása történik. A 9-12. évfolyamon mindkét nyelvből biztosítjuk az emelt szintű érettségire való felkészülés lehetőségét. A célnyelv oktatása kezdő, illetve haladó szintről indul.  

 • Nyelvi előkészítős emelt óraszámú német nyelvi képzés (1+4 évfolyam) (8004)

A tanulók a nyelvi előkészítő évfolyamon emelt óraszámban tanulják a célnyelvet (10 óra), és a választott 2. idegen nyelvet (8 óra), a többi órában az érettségi tantárgyak alapozása történik. A 9-12. évfolyamon mindkét nyelvből biztosítjuk az emelt szintű érettségire való felkészülés lehetőségét. A célnyelv oktatása kezdő, haladó szintről indul.

 • Német két tanítási nyelvű képzés célnyelvi előkészítő évfolyammal (8005)

Az előkészítő évfolyamon heti 18 órában a célnyelv oktatása és a szakszókincs előkészítése folyik, a többi órában az érettségi tantárgyak alapozása történik. 2. nyelvet a 9-12. évfolyamokon heti 3 órában tanulnak a diákok. A 9-12. évfolyamokon a földrajz, történelem és célnyelvi civilizáció tantárgyak tanítása német nyelven történik.

A két tanítási nyelvű osztály tanulói célnyelvből szerzett emelt szintű jeles érettségivel és két, célnyelven tett – bármely típusú – érettségi vizsgával felsőfokú, államilag elismert nyelvvizsgát szerezhetnek.

 • Hat évfolyamos emelt óraszámú matematika osztály

(6006)

A tanulók emelt óraszámban és csoportbontásban tanulják a matematikát.

A választható idegen nyelv (az általános iskolában már tanult nyelv) heti 4 órában angol, ill. német. Amennyiben az idegen nyelv választása nem egyenletes (kb. fele-fele), akkor az elosztásról szintfelmérő dolgozat alapján döntünk.

 1. idegen nyelvet 9. évfolyamtól tanulnak a diákok.

Minden osztályban az utolsó két évfolyamon emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozásokat szervezünk heti 2-2 órában.